Wettelijke informatie

Presentatie van de site

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de site het volgende meegedeeld
Maison1934.com
de identiteit van de verschillende partijen die bij de totstandkoming en de follow-up ervan betrokken zijn:

Website editor

Deze site wordt uitgegeven door Maison 1934, 54 rue du Tir in Colmar.
e-mail: contact@maison1934.com

Verantwoordelijk voor de publicatie: Anne
SIRET nummer 51989745800039.

Site ontwerper

Rond Marine
Maatschappelijke zetel : 68360 Soultz
Tel: +33 (0)6 75 29 20 18
www.autourdemarine.fr

Website host

OVH
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix (Frankrijk)
RCS Rijsel Metropool 424 761 419
APE-code 6202A

Algemene informatie over de site

Lexicon

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978)

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site  Maison1934.com  impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die in de desbetreffende rubriek worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de site wordt verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter noodzakelijk zijn voor technische problemen en updates. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de verleende diensten

Maison 1934 spant zich in om op haar website zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of het uitblijven van updates. Dit geldt zowel voor haar eigen acties als voor die van derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie niet volledig en is zij onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds zij online is gezet.

Intellectuele eigendom en namaak

Maison 1934 is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site. In het bijzonder teksten, beelden, grafische voorstellingen, logo’s, iconen, software.

Bijgevolg is elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, verboden. Tenzij schriftelijk anders is toegestaan.

Evenzo zal elk ongeoorloofd gebruik van de website  als een inbreuk worden beschouwd. Als zodanig zal zij worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Beheer van persoonsgegevens

 In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site kunnen anonieme gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker op de site is gekomen, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.

Maison 1934 verzamelt enkel persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op de aangeboden diensten. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker wordt er dan van op de hoogte gebracht of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft iedere gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens. Het volstaat een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. 

De site is aangemeld bij de CNIL omdat hij persoonlijke informatie kan verzamelen.

Privacybeleid

Doel van de verwerking : de verzamelde gegevens moeten het bedrijf in staat stellen te reageren op verzoeken om informatie of offertes die via het contactformulier zijn gedaan.

Kan toegang krijgen tot de verzamelde gegevens : Anne, eigenaar van Maison 1934.

De verzamelde gegevens zijn : achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer.

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van : 3 jaar.

Elke persoon die heeft ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om toegang tot, rectificatie van of verwijdering van deze gegevens te vragen: door een eenvoudig verzoek in te dienen via ons contactformulier.

Hyperlinks en cookies

De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met de toestemming van Maison 1934. Maison 1934 heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en kan hiervoor bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Bovendien kan het surfen op de site ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

De gebruiker kan zijn browsing echter zo configureren dat hij de installatie van cookies weigert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site  Maison1934.com  is onderworpen aan het Franse recht. De rechtbank van Colmar is bij uitsluiting bevoegd.

Belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Europese verordening gegevensbescherming (GDPR).